Dlaczego polski bilans handlowy się załamał Puls Biznesu

By | October 11, 2022

Determinantami bilansu handlowego, czyli różnicy pomiędzy eksportem a importem są decyzje dotyczące oszczędności oraz wydatków na inwestycje, znajdujących się w sektorze wytwórczym. Wielu polskim eksporterom wiatru w żagle dodawały waluty, przede wszystkim mocny Rynek kryptowalut nadal spada: prognoza na listopad 26-Forex dolar i funt. – Ufam, że eksporterzy, którzy raz zostawili importerów w tyle, już nie dadzą się wyprzedzić i w kolejnych latach będziemy stawiać plus przy obrotach salda zagranicznego. Mam też nadzieję, że firmy będą także rozwijać swój biznes coraz mądrzej.

W grudniu najbardziej wzrosła wartość m.in eksportu energii, koksu, zaś w imporcie paliw – podał NBP. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (1,4 mld zł). Polityka fiskalna przeprowadzana za pomocą różnych instrumentów fiskalnych na przykład podatków, wydatków, deficytu budżetowego, aby wpłynąć na budżet państwa w określonym wcześniej celu. B. Rachunek obrotów kapitałowych to przepływy inwestycji bezpośrednich osób i firm prywatnych oraz długo i krótkookresowe przepływy pieniężne zarówno prywatne jak i rządowe. Wszystkie treści zamieszczane w serwisie GieldoMania.pl mają charakter jedynie informacyjno-edukacyjny i nigdy nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestycyjnych. Poszczególne teksty są jedynie wyrazem osobistych opinii ich autorów.

Na to wskazuje szybki rozwój gospodarki strefy euro, głównego odbiorcy polskiego eksportu. PMI, wskaźnik koniunktury bazujący na ankiecie wśród menedżerów logistyki przedsiębiorstw, sugeruje, że PKB Eurolandu powiększył się w III kwartale o 0,7 proc., po wzroście o 0,6 proc. Jeśli IV kwartał będzie dla tej gospodarki równie udany, to w całym 2017 r.

kiedy saldo bilansu handlowego jest ujemne

Licząc w cenach stałych, import zwiększył się o 13 proc., a eksport o 2 proc. Mamy więc realną nierównowagę między popytem krajowym i zagranicznym. Ten pierwszy rośnie bardzo mocno, ten drugi słabo. Najszybszy wzrost eksportu ICM Capital-Broker-cheater? Opinie użytkowników i przegląd firmy w styczniu-marcu 2022 r. Kolejne kategorie dotyczyły żywności i zwierząt żywych (17,6 proc.), różnych wyrobów przemysłowych (12,9 proc.), maszyn i urządzeń transportowych (o 10 proc.) oraz napojów i tytoniu (o 5,9 proc.).

Szałamacha: MF nie zamierza obecnie interweniować na rynku walutowym

Na razie przed ryzykiem walutowym zabezpiecza się 22 proc. Jednocześnie jednak handel zagraniczny szuka narzędzi uniezależnienia marż od niekorzystnych zmian kursów walut. Takimi narzędziami są forwardy, które są łatwo dostępne, proste, darmowe. W przypadku naszych polskich klientów wartość transakcji zabezpieczających przed ryzykiem wzrosła w 2015 r. Prawie 4-krotnie – komentuje przedstawiciel AKCENTY.

Jest to zjawisko związane z pierwszym punktem, ale nieco szersze, obejmujące też konsumpcję. Jest to wyjaśnienie bardziej trafne, ponieważ część popytu konsumpcyjnego jest realizowana z zakumulowanych w czasie pandemii oszczędności, co sprawia, że popyt rośnie szybciej niż możliwości jego zaspokojenia. To wywołuje zarówno zwiększony import, jak i inflację.

Wartość eksportu towarów wyniosła 111,3 mld zł, co oznacza wzrost o 20,9 mld zł (tj. o 23,1 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Ocena wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, nr 15. Po drugie, może być to sygnał przegrzewania gospodarki, czyli wzrostu popytu powyżej możliwości wytwórczych, finansowanego głównie redukcją krajowej stopy oszczędności.

kiedy saldo bilansu handlowego jest ujemne

Tłumacząc najkrócej to różnica między eksportem a importem, ale w kontekście całej gospodarki. Najkrócej tłumacząc, bilans handlowy jest zestawieniem dochodów z eksportu dóbr z kraju za granicę i płatności za import (wwóz) dóbr do kraju. Grudzień, podobnie jak listopad 2021 r., charakteryzował się wyższą dynamiką importu niż eksportu towarów. Wartość importu towarów w porównaniu do grudnia 2020 r.

Forex.pl promuje usługi finansowe licencjonowanych podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Nie prowadzimy bezpośredniej sprzedaży produktów finansowych. Przedstawiamy ofertę wyłącznie dla nieokreślonego adresata. Przy realnej stopie procentowej r suma odpływów kapitału jest równa sumie dopływów, oznacza to, że występuje równowaga na rynku walutowym.

Powyższym rachunkom odpowiadają salda bilansu płatniczego składające się na cały bilans płatniczy. Bardzo ważny jest bilans handlowy będący różnicą między wpływami eksportu a wydatkami na import. Natomiast bilans obrotów bieżących zawiera bilans handlowy, saldo transakcji usługowych oraz transferu pieniędzy ludności i władz, a także dochody z inwestycji. Kolejne saldo to bilans obrotów kapitałowych, który jest wynikiem netto przepływów kapitałowych zawierających inwestycje bezpośrednie, inwestycje portfelowe, kredyty bankowe długo i krótkoterminowe oraz kredyty eksportowe.

Dewaluacja, czyli obniżenie oficjalnej, obecnej ceny waluty danego kraju wobec innych walut. Dzięki tej metodzie zwiększy się atrakcyjność produktów eksportowanych, co przyczyni się do wzrostu eksportu danego kraju. Od kilku miesięcy Polska notuje głęboko ujemne saldo handlu towarami. W ciągu trzech miesięcy do października saldo wyniosło -2,2 mld EUR, podczas gdy w analogicznym okresie zeszłego roku mieliśmy nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości aż 4,4 mld EUR. Pogorszenie w ciągu roku o 6,6 mld EUR jest największym spadkiem w ostatnich dwóch dekadach, od kiedy dostępne są porównywalne dane.

Eurojackpot, Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Kaskada, Super Szansa, Mini Lotto – wyniki 12 listopada Sprawdź wyniki i wygrane!

– Siła popytu krajowego prowadzi do pogarszania się bilansu handlowego, ale następuje to stopniowo. W szczycie cyklu koniunkturalnego w latach 2007–2008 ujemne saldo handlu zagranicznego potrafiło przekraczać 2 mld euro miesięcznie – przypomniał Ogonek. W efekcie nadwyżka bilansu handlowego Niemiec wyniosła w czerwcu 12,3 mld euro wobec 10,6 mld w maju. Analitycy ankietowani przez agencję Reuters oczekiwali wzrostu eksportu o 1 proc. Niedawno pisaliśmy, że w samym marcu ujemne saldo obrotów towarowych wyniosło 3,25 mld euro w porównaniu do 1,56 mld euro w lutym. Widać tu skutki wojny, czyli spadek eksportu do Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz jednoczesny duży wzrost wartości importu, w tym z Rosji, głównie z powodu rosnących cen surowców energetycznych oraz żywności.

kiedy saldo bilansu handlowego jest ujemne

Wzrósł też import, ale nie tak dynamicznie jak sprzedaż za granicę. Dzięki temu mamy wynoszący kilkadziesiąt miliardów euro dodatnibilans handlowy. W lipcu nadwyżka handlowa Niemiec spadła do 10,4 mln euro – poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Miesiąc wcześniej nadwyżka wynosiła 12,7 mld euro.

Dlaczego polski bilans handlowy się załamał

Bilans handlowy jest składnikiem bilansu obrotów bieżących, publikowany jest co miesiąc przez Narodowy Bank Polski. Bilans handlowy – jest to saldo wartości eksportu i importu towarów. W trzecim kwartale import w cenach bieżących zwiększył się o 24 proc., a eksport o 12 proc.

  • Do utrzymania się wysokiej dynamiki importu i w efekcie pogorszenia się salda przyczyniał się przede wszystkim duży wzrost w kategorii obejmującej paliwa nieprzetworzone .
  • To długo oczekiwany przez ekonomistów szczyt drożyzny.
  • Rośnie import towarów zaopatrzeniowych, ale jednocześnie eksport towarów finalnych lekko spada.
  • AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatności zagranicznych i transakcjach zabezpieczających kursy walut.

Bilans handlowy jest częścią bilansu płatniczego danego kraju, a dokładnie jego części zwanej rachunkiem bieżącym. Bilans płatniczy jest pojęciem dużo szerszym, charakteryzuje ogół rozliczeń danego kraju z zagranicą. Wyzwaniem dla polskich producentów może się okazać sprostanie tak silnemu popytowi krajowemu i zagranicznemu. – W naszym odczuciu problemem polskiej gospodarki w coraz większym stopniu jest niedobór siły roboczej i to ten podażowy czynnik może determinować tempo wzrostu polskiego eksportu – zauważył Grzegorz Ogonek. Jak przypomniano, tylko ten do UE wzrósł od czasu przystąpienia do Wspólnoty z 39 mld do 189 mld euro.

W bilansie handlowym za dany okres księguje się wartość transakcji eksportowych i importowych zawartych w tym okresie. Obejmuje wartość transakcji zrealizowanych w tym okresie. Pod względem dynamiki polskiego eksportu pierwszy kw. Tego roku prawdopodobnie jest najlepszym w całym 2022 r. – uważa Marek Wąsiński z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Dodaje, że można się spodziewać dalszego wzrostu deficytu handlowego, do czego przyczyni się wolniejszy wzrost eksportu z powodu szeregu czynników np. Jeśli saldo bilansu handlowego jest dodatnie, mamy to czynienia z nadwyżką eksportową. Jest to pożądane o tyle, że pokazuje, że jest sporo klientów z zagranicy, którzy chcą kupić takie produkty.

Złoty stabilny w oczekiwaniu na wyniki rozmów USA-Chiny i dane z Polski

Polska importuje najwięcej samochodów, surowców mineralnych takich jak gaz ziemny czy ropa naftowa, produktów technologicznych (komputerów czy telefonów). Sprzedajemy natomiast bardzo dużo węgla kamiennego, sporo żywności i mebli.

Rachunek obrotów kapitałowych stanowi zestawienie inwestycji zagranicznych w danym kraju oraz zagranicznych aktywów lub inwestycji danego kraju za granicą (D. Kamerschen 1993, s. 857). Rachunek obrotów bieżących stanowi zapis płatności związanych z przepływem dóbr i usług, a także pozostałych transakcji bieżących tj. Odsetek, dochodów majątkowych, przekazów, dokonywanych pomiędzy danym krajem a resztą świata (D. Begg 1998, s. 299). Bilans handlowy oblicza się na bazie przeprowadzonych transakcji, a nie na podstawie rozliczonych transakcji.

Po nim ceny pójdą w dół, a w przyszłym roku litewscy ekonomiści oczekują nawet deflacji. Pomimo dynamicznego wzrostu eksportu Polska od kilku miesięcy ma deficyt w wymianie towarowej. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 7,5 IGas nabędzie GT Energy UK za maksymalnie 12 mln funtów mld zł. Inwestycje na rynku forex z wykorzystaniem dźwigni finansowej obarczone są dużym ryzykiem poniesienia straty, łącznie z możliwością utraty wszystkich zainwestowanych funduszy. Prosimy o upewnienie się czy rozumieją Państwo ryzyka związane z transakcjami na rynku forex lub zasięgnięcie porady niezależnego doradcy co do zaangażowania w tego typu transakcje.

Leave a Reply

Your email address will not be published.